tirsdag 19. april 2016

Broen uten trafikk

Tromsø vil bygge en ny bro parallelt med den gamle, men ekstrabroen skal ikke gi trafikkøkning. Forstå det den som kan.

I Tromsø finner vi Norges dyreste boliger nest etter Oslo ifølge eiendomnorge.no. Kvaløya har stort potensial for boligbygging, men siden det bare er én broforbindelse kan det ikke bygges mer der.

Løsningen til Byrådet i Tromsø er en ny bro parallelt med den gamle, men det forutsettes at trafikken ikke skal øke. Henger du ikke med? Ikke jeg heller.

Opprinnelig skulle den nye forbindelsen til Kvaløya løse problemet og oppheve byggestoppen. Men en statlig støtteordning krever visstnok nullvekst i biltrafikk. Men i så fall kan det vel heller ikke reguleres flere tomter, og det opprinnelige problemet forblir uløst.

Om politikerne virkelig foretrekker en ny bro parallelt med den gamle så bør de selvsagt velge det, men argumentene som har vært fremført for denne løsningen virker merkelige og ulogiske.


En parallell bro vil jo uansett, nullvekst eller ei, ikke gi noen nevne-verdig ekstra-gevinst i form av billige sentrumsnære tomter. En parallell bro gir mer kapasitet (som altså ikke skal utnyttes) men det blir omtrent like langt til mer perifere deler av Kvaløya.

Dette virker lite hensiktsmessig. Uansett hvilken løsning som velges blir det dyrt, så da er det kanskje best å velge et alternativ som samtidig bidrar til lavere boligpriser.

Regjeringen hadde kanskje heller ikke sett for seg at støtteordningen skulle medføre store investeringer i infrastruktur som det ikke er behov for. Dagens begrensede køproblemer kan løses med en rushtidsavgift på den eksisterende forbindelsen. Beredskap? Sett en brannbil på Kvaløya. Det vil koste mye mindre.

Det hele blir enda merkeligere når vi hører at Håkøya-alternativet er noe som kanskje skal realiseres en gang i fremtiden, når behovet er mer prekært. Er det ikke råflott å bygge en bro det egentlig ikke er bruk for, slik at nye milliarder må brukes på en ny forbindelse om noen år?

Nå kan det hende noen innvender at nullmålet skal nås ved at mer av trafikken blir kollektiv, slik at totalt antall reisende tillates å øke. Men dette kan jo like greit oppnås med bompenger på dagens forbindelse. Det er ikke kollektivtrafikken som skaper trafikkproblemene der.

Det kan virke som om lokalpolitikerne i Tromsø har misforstått nullvekstmålet. Hensikten må vel være at det ikke skal bli økning i trafikk per innbygger, ikke at trafikken i hver bydel skal holdes konstant uansett hvor mange som flytter dit?

Saken viser også hvor uhensiktsmessig det er å bekjempe global oppvarming med lokale nullvekstmål. CO2-utslipp og lokal forurensning bekjempes best med henholdsvis bensinavgift og rushtidsavgifter der det trengs. Å bygge en bro som nesten ikke skal brukes er ikke en hensiktsmessig løsning på noen av disse problemene.

Det ser dermed ut til at det eneste gjenværende argumentet er hensynet til myke trafikanter. I så fall blir dette verdens dyreste gang- og sykkelbro.

Selve rapporten som skulle danne grunnlag for beslutningen er mangelfull. Jeg har påpekt og Statens Vegvesen har bekreftet at den oppgitte investeringskostnaden er rundt halvannen milliard for høy for Håkøya-alternativet. I tillegg er ikke den samfunnsøkonomiske gevinsten av rimelige tomter tatt med i det hele tatt, fordi den ikke kan puttes inn i vegvesenets modell.

Tar vi hensyn til dette er det meget mulig at Håkøya-alternativet kommer best ut samfunnsøkonomisk. I så fall er det mest hensiktsmessig for samfunnet å velge dette alternativet, uavhengig av hvilke statlige finansieringsordninger som finnes.